Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jesteś tu: Strona główna >> Granty/stypendia

 

 Informacje dotyczące projektu Remediacja wody z wykorzystaniem hybrydowego materiału opartego na tlenku tytanu(IV) i porfirynoidach

 

Środowisko naturalne jest w coraz większym stopniu zanieczyszczone lekami, konserwantami i pestycydami. Oprócz przemysłu i rolnictwa, duży wkład w zanieczyszczenie środowiska mają odpady i ścieki pochodzące z gospodarstw domowych zawierające składniki leków, suplementów diety i kosmetyków oraz środków ochrony roślin. Niestety obecnie stosowane metody uzdatniania wody ściekowej choć obniżają poziom zanieczyszczeń, jednak nie eliminują ich całkowicie z obiegu. Jak wiadomo z literatury, zanieczyszczenie środowiska wodnego związkami biologicznie aktywnymi nawet w stężeniu rzędu nanogram na litr może mieć katastrofalne skutki. Kumulacja w środowisku pestycydów, konserwantów i leków stała się poważnym problemem cywilizacyjnym.

W ostatnich latach do oczyszczania środowiska wykorzystuje się różne nowe rozwiązania. Jedną z możliwości jest użycie fotosensybilizatorów, które ze względu na szczególne właściwości są w stanie zamieniać energię świetlną w inny rodzaj energii. W ten sposób pod wpływem promieni ultrafioletowych padających na cząstki tlenku tytanu(IV), następuje przekształcenie wody w wolne rodniki. Są one bardzo reaktywne, działają utleniająco, a przez to niszcząco na tkanki, komórki, a nawet związki chemiczne. Fotosensybilizatorami są również porfirazyny i ftalocyjaniny (związki podobne do hemoglobiny) z tą różnicą, że do wytwarzania reaktywnych form tlenu nie muszą być naświetlane promieniami UV, wystarczające jest użycie światła widzialnego.

Celem projektu jest otrzymanie materiału złożonego z tlenku tytanu(IV) i fotosensybilizatorów. Materiał ten zostanie wykorzystany do opracowania systemu usuwającego związki zanieczyszczające środowisko naturalne, a także zwalczającego drobnoustroje. Jeżeli otrzymane hybrydy będą bezpieczne dla ludzi i środowiska, mogą posłużyć w przyszłości do opracowania nowej metody uzdatniania wody.

W ramach projektu opublikowano artykuły:

Phys. Chem. Chem. Phys., 2017,19, 21390-21400. doi: 10.1039/c7cp04321j

J. Photochem. Photobiol. B, 2018,183, 111-118. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2018.04.025

J. Photochem. Photobiol. B, 2018,188, 100-106. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2018.09.003

J. Photochem. Photobiol. A, 2019,368, 104-109. doi: 10.1016/j.jphotochem.2018.09.015

Inorg. Chim. Acta, 2019,484, 368-374. doi: 10.1016/j.ica.2018.09.065

 

Informacje dotyczące projektu Porfirazynowy nośnik katalityczny do badań biomimetycznych wybranych substancji farmakologicznie czynnych

Celem projektu naukowego jest stworzenie złożonego katalizatora opartego na związkach chemicznych, strukturalnie zbliżonych do cząsteczki hemu, który byłby zdolny do naśladowania metabolizmu leków i innych substancji obcych dla organizmu ludzkiego, w warunkach sztucznych. Katalizator ten zbudowany byłby z porfirazyny połączonej przez wiązania chemiczne lub oddziaływania elektronów z wielościennymi nanorurkami węglowymi lub zmodyfikowanymi warstwami tlenku grafenu, w celu zwiększenia jego zdolności katalitycznych i łatwiejszego odzyskiwania, po przeprowadzeniu reakcji chemicznej.
Projekt umożliwi ocenę zdolności katalitycznych wybranych porfirazyn, posiadających kationy metali bloku d w reakcjach utleniania i hydroksylacji wybranych związków referencyjnych oraz substancji farmakologicznie czynnych. Realizowane w trakcie trwania projektu badania biomimetyczne zarówno znanych, jak i nowych potencjalnych substancji leczniczych, w tym kwasu kynureninowego i jego pochodnych umożliwiają weryfikację przydatności katalitycznych porfirazynowych modeli w badaniach in vitro dotyczących metabolizmu leków.

Dotychczas wyniki projektu zostały zaprezentowane podczas następujących konferencji:

1.Tomasz Koczorowski, Wojciech Szczolko, Tomasz Goslinski. Iron(II) porphyrazines as a potential biomimetic
catalysts of oxidation reactions.
2. Tomasz Koczorowski, Tomasz Sokolnicki, Wojciech Szczołko, Tomasz Rebis, Kvetoslava Burda, Barbara Wicher,
Ewa Tykarska, Tomasz Gośliński.Synthesis and physicochemical characterization of iron(II) porphyrazines as catalysts
for oxidation reactions. 17th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. Linz, Austria, August 30-September
2, 2017. 15th Belgian Organic Synthesis Symposium (BOSS XV) 10-15 July, 2015

 

Informacje dotyczące projektu Potencjalne zastosowania w medycynie koniugatów norftalocyjanin i ftalocyjanin z bicyklicznymi seskwiterpenami

W dobie zwiększonej zachorowalności na nowotwory oraz wzrostu oporności mikroorganizmów na znane antybiotyki, poszukiwanie związków aktywnych farmakologicznie o potencjalnych właściwościach fotosensybilizujących cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem. Założeniem projektu jest uzyskanie koniugatów seskwiterpenowo–norftalocyjaninowych i seskwiterpenowo–ftalocyjaninowych, wykazujących zdolność absorpcji promieniowania o odpowiedniej długości fali oraz generujących z
odpowiednią wydajnością kwantową reaktywne formy tlenu, które są podstawowymi czynnikami warunkującymi ich potencjał zastosowań w leczeniu nowotworów i zakażeń bakteryjnych.
 
Celem naukowym projektu jest synteza nowych koniugatów seskwiterpenowo–ftalocyjaninowych oraz seskwiterpenowo–norftalocyjaninowych, ich szczegółowa charakterystyka fizyko-chemiczna, w tym fotochemiczna. Otrzymane związki zostaną poddane ocenie zdolności do generowania tlenu singletowego po wzbudzeniu światłem widzialnym oraz ocenie aktywności fotodynamicznej przeciwnowotworowej oraz przeciwdrobnoustrojowej.
 
Wyniki otrzymane w toku realizacji grantu zostały opublikowane w następujących czasopismach:
 
Inorg. Chim. Acta 2019, 489, 180-190, doi: 10.1016/j.ica.2019.02.031.
 

Realizowane w Katedrze projekty badawcze NCN

  • Potencjalne zastosowania w medycynie koniugatów norftalocyjanin i ftalocyjanin z bicyklicznymi seskwiterpenami (dr Sebastian Lijewski)
  • Porfirazynowy nośnik katalityczny do badań biomimetycznych wybranych substancji farmakologicznie czynnych (dr Tomasz Koczorowski)
  • Remediacja wody z wykorzystaniem hybrydowego materiału opartego na tlenku tytanu(IV) i porfirynoidach (prof. dr hab. Tomasz Gośliński)
  • Ocena aktywności cytostatycznej i proapoptycznej estrów kwasu glicyretynowego (dr Barbara Wicher)
  • Mikrofalowa synteza fotosensybiilizatorow ftalocyajninowych posiadających w swojej budowie kation imidazoliowy jako substancji aktywnych w terapii fotodynamicznej (dr Marcin Wierzchowski)

Ukończone projekty badawcze NCN

  • Synteza i badania fizykochemiczne nowych dendrymerycznych porfirazyn o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i bionanotechnologii (prof. dr hab. T. Gośliński)
  • Porfirynoidy posiadające peryferyjne podstawniki tienylometylaminowe dla zastosowań w biomimetyce i farmakologii (dr hab. S. Sobiak)
  • Modyfikowane porfirynoidy o potencjalnym zastosowaniu w terapii oraz diagnostyce chorób nowotworowych i infekcji wirusem grypy (dr hab. Tomasz Gośliński)
  • Projektowanie, synteza i ocena aktywności biologicznej metylotiopochodnych kombretastatyny A-4 - potencjalnych czynników antymitotycznych (dr hab. S. Sobiak)
  • Synteza i fotocytotoksyczność skierowana przeciw mikroorganizmom porfirynoidów modyfikowanych w części peryferyjnej grupami morfolinowymi (dr Wojciech Szczołko)
Odwiedziło nas: 18883
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaiu. Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.
Polityka prywatności