Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jesteś tu: Strona główna >> Katedra >> Pracownicy >> Pracowali u Nas

Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Sobiak

Profesor zwyczajny

ssobiak@ump.edu.pl

Studiował na Wydziale Farmaceutycznym (1966 – 1971). Pracował w Jeleniogórskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” w roku 1972. W latach od 1973 do chwili obecnej zatrudniony jest w Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu.
Staże naukowe zagraniczne: University of Florida, Department of Chemistry, Gainesville, Fla, USA (1985 -1986); Yeshiva Uniwersity, A.Einstein College of Medicine, New York, USA (1989 - 1992). W latach od 1995 do 2012 inspektor i doradca w kwestii dobrej praktyki wytwarzania i systemów jakości.
Zainteresowania naukowe związane są z poszukiwaniem biologicznie aktywnych związków chemicznych pochodnych nitroimidazolu, nitrofuranu i siarkoorganicznych pochodnych polifenoli (pochodnych stilbenu).

Publikacje

 

 

Dr. hab. n. farm. Renata Mikstacka 

Starszy Wykładowca

rmikstac@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 25

Uczestniczy w projektowaniu nowych syntetycznych pochodnych trans i cis-stilbenu oraz badaniu ich potencjalnych przeciwnowotworowych właściwości. Prowadzone badania dotyczą roli modulacji aktywności cytochromów P-450 
w procesie kancerogenezy oraz wpływu syntetycznych analogów kombretastatyny A-4 na polimeryzację tubuliny in vitro. 

Publikacje

 

Dr n. farm. Tomasz Stefański

Adiunkt

tstefanski@ump.edu.pl 

tel. 61 854 66 38 

Praca magisterska (Politechnika Poznańska): "Badanie trwałości kompleksów histydyny receptora białkowego z Taxolem®", Poznań 2004. 

Praca magisterska (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu): "Synteza politiofenolowych pochodnych stilbenu" Poznań 2007 

Obszarem jego zainteresowań jest projektowanie oraz synteza nowych pochodnych cis- i trans-stilbenu, wśród których związkami wiodącymi są kombretastatyna A-4 i resweratrol, jako potencjalnych czynników antymitotycznych i antyangiogennych.

Publikacje

Dr n. farm. Jakub Różański

Wykładowca

jrozan@ump.edu.pl

Publikacje

 

Dr n. chem. Wioletta Bendzińska - Berus

Asystent

Obecnie pracownik Uczelnianego Centrum Aparaturowego UMP

Lucyna Imburska 

Pomoc laboratoryjna

 

 

BYLI SŁUCHACZE STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

 

Mgr Dariusz Młynarczyk 

mlynarczyk.dariusz@gmail.com 

Praca magisterska: "Próby selektywnego nitrowania fenylowych pochodnych pirydazyny", Poznań 2012. 

Obszarem jego badań w ramach grantu Sonata Bis była synteza niesymetrycznych porfirynoidów z grupy tribenzoporfirazyn.

Publikacje

   

Mgr Ewelina Wieczorek 

ewieczorek@ump.edu.pl 

Pracę magisterską pt. "Metateza krzyżowa sililoacetylenów z olefinami w obecności alkilidenowych kompleksów rutenu" wykonała na Wydziale Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykonawczyni grantu nr 2012/05/E/NZ7/01204 Narodowego Centrum Nauki „Sonat Bis”. Obszarem jej zainteresowań jest synteza i badania fizykochemiczne porfirazyn z ugrupowaniami dendrymerycznymi.

Publikacje

 

Mgr Michał Falkowski 

micfalko_777@yahoo.pl 

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy. Doktorant oraz wykonawca grantu NCN Sonata Bis. Zajmuje się syntezą oraz charakterystyką porfirynoidów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i bionanotechnologii. Tematem pracy magisterskiej był ”Rozdział kinetyczny R,S- Iburofenu z zastosowaniem lipazy Candida rugosa jako biokatalizatora”. Bydgoszcz 2012

Publikacje

 

Mgr Adam Tillo 

a_tillo@tlen.pl 


Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 r. obronił pracę magisterską pt.: „Synteza nowych pochodnych imidazo[4,5-b]pirydyn-7-onu jako związków przeciwbakteryjnych”. Badania naukowe wykonywał na Université Claude Bernard Lyon 1, biorąc udział w programie LLP Erasmus. 

Członek zespołu badawczego Sonata Bis, w ramach którego prowadzi badania nad syntezą i właściwościami porfirazyn posiadających ugrupowania pirazynowe oraz ich dendrymerycznymi pochodnymi.

Publikacje

 

Odwiedziło nas: 18883
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaiu. Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.
Polityka prywatności